Prawo jazdy wg nowych zasad

          Prawo jazdy to poczucie bezpieczeństwa, które daje wiedza o ruchu drogowym. Jako pieszy, jesteś bezbronny - przechodzisz przez ulicę, ale nie wiesz, jakie przysługują Ci prawa. Jako kierowca zobaczysz świat z innej perspektywy. Pokażemy Ci, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, szanować ludzkie życie i dbać o swoje. Jesteśmy profesjonalistami. Nasi uczniowie jeżdżą po całej Europie bezpiecznie i bez mandatów. O kierowaniu pojazdem wiemy więcej od innych, dlatego szkolimy  kierowców zawodowych wszystkich kategorii prawa jazdy.


Przyjdź do nas, a dołączysz do nich.

Jak zdobyć prawo jazdy po 19 stycznia 2013 roku

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek (patrz: tabela kategorii wiekowych),
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii,
 • uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych
  do kierowania pojazdem (o ile jest ono wymagane),
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.


         Osoba, która nie ukończyła lat 18-tu, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna. Prawo jazdy nie może być wydane osobie w stosunku, do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np.: prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń, lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekającego) - w okresie obowiązywania tego zakazu.

Przed udaniem się do szkoły nauki jazdy należy udać się do:

1. Lekarza uprawnionego do badań kierowców, poddać się badaniu w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wg interesującej nas kategorii prawa jazdy.

2. Fotografa

Jeżeli nie posiadamy jeszcze 18 lat należy postarać się o pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów.

3. W
ydziału komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta właściwego dla naszego miejsca zamieszkania/zameldowania gdzie składamy:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny tutaj
 2. do wglądu powinniśmy mieć dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport, a dla cudzoziemców paszport lub kartę stałego pobytu;
 3. Jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby
 4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 5. Pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli zdający jest niepełnoletni.
 6. Kserokopię posiadanego już wcześniej prawa jazdy innej kategorii. (jeżeli posiadamy)

          Na podstawie tych dokumentów zostanie Państwu utworzony tzw. profil kandydata na kierowcę  -  jest to zestaw danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Z uzyskanym od urzędnika numerem profilu udajemy się do szkoły nauki jazdy. 

Szkolenie

Celem szkolenia jest przygotowanie, osoby ubiegającej się o prawo jazdy, do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Liczbę godzin zajęć ustala dla każdej osoby indywidualnie instruktor nauki jazdy - w zależności od posiadanej wiedzy i uzdolnień kandydata.W przypadku teorii ilość godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:

 1. 30 godzin dla kategorii A, A1, A2, B, B1, T;
 2. 20 godzin dla kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E


Dla zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż:

 1. 15 godzin przy kategorii B+E,
 2. 20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T,
 3. 25 godzin przy kategorii C+E lub D+E,
 4. 30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1,
 5. 60 godzin przy kategorii D.


Ilość godzin przy poszczególnych kategoriach może ulec zmianie w przypadku szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii jednocześnie lub posiadania już odpowiedniej kategorii uprawnienia.

Na zakończenie szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego.


Ograniczone prawo jazdy

Prawo jazdy może zawierać dwa ograniczenia:

 • Pierwsze - z powodu stanu zdrowia kierowcy.
 • Drugie - uwarunkowane jest możliwością prowadzenia określonego rodzaju pojazdu.


Pierwsze ograniczenie określa lekarz w orzeczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (inaczej nie byłoby możliwe wydanie prawa jazdy), ale z określonym warunkiem, który musi być spełniony podczas kierowania. Kierowca słabo słyszący musi np. używać specjalnego aparatu, a niepełnosprawny - odpowiednio przystosowanego pojazdu. Sprawa z drugim ograniczeniem jest skomplikowana. Niektóre ośrodki proponują szkolenie na samochodach z automatyczną skrzynią biegów. W takim też pojeździe kursant ma prawo zdawać egzamin państwowy (ośrodek wypożycza auto wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego). Nie wszyscy jednak wiedzą, że kierowca otrzyma wówczas prawo jazdy z kodem ograniczającym możliwość prowadzenia pojazdów tylko do aut z automatyczną skrzynią biegów.


Egzamin państwowy

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się z nr profilu do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodków jest w Polsce 49, a egzamin można zdawać w dowolnie wybranym). Tam opłaca się egzamin i uzgadnia termin jego zdawania.

Nauka jazdy

kat. "B"

Kursy nauki jazdy kategorii "B" na samochodzie Renault Clio III.

czytaj więcej

Szkolenia kierowców

wstępne, okresowe...

Kwalifikacja wstępna, wstępna uzupełniająca, przyspieszona

czytaj więcej

Inne szkolenia

doradztwo

Szkolenia z zakresu obsługi tachografów, ...

czytaj więcej