Prawo jazdy wg nowych zasad

          Kurs prawa jazdy w OSK Oliwiak ze Szczecina pozwoli na zdobycie wiedzy na temat ruchu drogowego, a także sprawi, że wiele osób poczuje się znacznie bezpieczniej na drodze oraz w jej pobliżu. Nasi instruktorzy przekażą Ci informacje na temat bezpieczeństwa na drogach, a także poszanowania dla ludzkiego życia. Nauka jazdy, którą oferujemy, to kompleksowe przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy prowadzone przez profesjonalistów. Szkolimy zarówno amatorów, jak i kierowców zawodowych, we wszystkich kategoriach, a także prowadzimy szkolenia okresowe w naszym ośrodku w Szczecinie.


Przyjdź do nas, a dołączysz do nich.

Jak zdobyć prawo jazdy po 19 stycznia 2013 roku

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek (patrz: tabela kategorii wiekowych),
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii,
 • uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych
  do kierowania pojazdem (o ile jest ono wymagane),
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.


         Osoba, która nie ukończyła lat 18-tu, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna. Prawo jazdy nie może być wydane osobie w stosunku, do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np.: prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń, lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekającego) - w okresie obowiązywania tego zakazu.

Przed udaniem się do szkoły nauki jazdy należy udać się do:

1. Lekarza uprawnionego do badań kierowców, poddać się badaniu w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wg interesującej nas kategorii prawa jazdy.

2. Fotografa

Jeżeli nie posiadamy jeszcze 18 lat należy postarać się o pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów.

3. W
ydziału komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta właściwego dla naszego miejsca zamieszkania/zameldowania gdzie składamy:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny tutaj
 2. do wglądu powinniśmy mieć dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport, a dla cudzoziemców paszport lub kartę stałego pobytu;
 3. Jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby
 4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 5. Pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli zdający jest niepełnoletni.
 6. Kserokopię posiadanego już wcześniej prawa jazdy innej kategorii. (jeżeli posiadamy)

          Na podstawie tych dokumentów zostanie Państwu utworzony tzw. profil kandydata na kierowcę  -  jest to zestaw danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Z uzyskanym od urzędnika numerem profilu udajemy się do szkoły nauki jazdy. 

Szkolenie

Celem szkolenia jest przygotowanie, osoby ubiegającej się o prawo jazdy, do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Liczbę godzin zajęć ustala dla każdej osoby indywidualnie instruktor nauki jazdy - w zależności od posiadanej wiedzy i uzdolnień kandydata.W przypadku teorii ilość godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:

 1. 30 godzin dla kategorii A, A1, A2, B, B1, T;
 2. 20 godzin dla kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E


Dla zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż:

 1. 15 godzin przy kategorii B+E,
 2. 20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T,
 3. 25 godzin przy kategorii C+E lub D+E,
 4. 30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1,
 5. 60 godzin przy kategorii D.


Ilość godzin przy poszczególnych kategoriach może ulec zmianie w przypadku szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii jednocześnie lub posiadania już innej odpowiedniej kategorii uprawnienia.

Na zakończenie szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego.


Ograniczone prawo jazdy

Prawo jazdy może zawierać dwa ograniczenia:

 • Pierwsze - z powodu stanu zdrowia kierowcy.
 • Drugie - uwarunkowane jest możliwością prowadzenia określonego rodzaju pojazdu.


W przypadku ograniczenia pierwszego, to lekarz, podczas badania o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia samochodów, wskazuje warunek, bez którego spełnienia kierowca nie może kierować pojazdem. Przykładowo kierowcy ze słabym słuchem muszą wykorzystywać specjalnie przygotowany aparat, natomiast osoby z niepełnosprawnością ruchową, posiadać odpowiednio przystosowane auto. Jeśli natomiast chodzi o drugie ograniczenie, określa ono typ samochodu, który może prowadzić kierowca po zdobyciu uprawnień. Najłatwiej jest to przedstawić na przykładzie kursu prawa jazdy prowadzonego na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów. Kursant używa takiego też samochodu podczas egzaminu państwowego, co możliwe jest dzięki wypożyczeniu auta od OSK przez WORD. Zdanie egzaminu oznacza wówczas uzyskanie prawa jazdy z kodem, który zaznacza, iż dana osoba posiada uprawnienia kierowcy tylko na pojazdy z automatyczną skrzynią biegów.


Egzamin państwowy

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się z nr profilu do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodków jest w Polsce 49, a egzamin można zdawać w dowolnie wybranym). Tam opłaca się egzamin i uzgadnia termin jego zdawania.

Nauka jazdy

kat. "B"

Kursy nauki jazdy kategorii "B" na samochodzie Renault Clio III.

czytaj więcej

Szkolenia kierowców

wstępne, okresowe...

Kwalifikacja wstępna, wstępna uzupełniająca, przyspieszona

czytaj więcej

Inne szkolenia

doradztwo

Szkolenia z zakresu obsługi tachografów, ...

czytaj więcej