Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Dotyczy tylko kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D po 10 września 2008 lub kategorii C1, C po 10 września 2009 r. i chcą wykonywać zawód kierowcy w przewozach drogowych

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E

Cena kursu: - Zapytaj o aktualną promocję... Cena zawiera  materiały szkoleniowe i przykładowe testy egzaminacyjne i koszt egzaminu państwowego.

CAŁOŚĆ SZKOLENIA W SZCZECINIE , BEZ MĘCZĄCYCH DALEKICH WYJAZDÓW NA PŁYTY POŚLIZGOWE I BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW.

             Nasze szkolenie prowadzone jest w oparciu o system e-learningowy, który zostaje dopasowany do indywidualnych potrzeb oraz wymagań każdego uczestnika kursu. Dzięki temu kursant, w porozumieniu z kierownikiem ośrodka, samodzielnie ustala daty czy godziny nauki. Ułatwienie w postaci platformy e-learningowej docenią przede wszystkim osoby, które oprócz kursu prawa jazdy, muszą także zajmować się obowiązkami zawodowymi.

Doskonalącą jazdę praktyczną prowadzi instruktor - czynny zawodowy kierowca, a nie jak może być w innych ośrodkach instruktor - emeryt mundurowy MSWiA lub egzaminator bez doświadczenia jako kierowca w przewozach drogowych.

Kwalifikację wstępną przyspieszoną powinien ukończyć kierowca, który zamierza pracować w przewozach drogowych i uzyskał:

 • Prawo jazdy kat. C - po dniu 10 września 2009r. oraz wiek min. 21 lat
 • Prawo jazdy kat. C1 - po dniu 10 września 2009r. oraz wiek min. 18 lat
 • Prawo jazdy kat. D lub D1 - po dniu 10 września 2008r. oraz wiek min 23 lata
 • Prawo jazdy kat. D, D1 - po dniu 10 września 2008r. oraz wiek min. 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.

Kierowca, który ukończył wcześniej kurs w zakresie przewozu rzeczy lub osób i uzyskał prawo jazdy kat C lub C1 po dniu 10 września 2009r. lub prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i nie posiada wieku odpowiednio 21 (kat. C) i 23 lat (kat. D), a planuje pracować  w przewozach drogowych pojazdami bez dodatkowych ograniczeń, zobowiązany jest do odbycia pełnej kwalifikacji wstępnej.

Kierowca, który ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E lub kat. D, D+E, D1, D1+E i uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. lub prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. zobowiązany jest do odbycia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej.

Okres ważności kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to 5 lat. Po tym okresie kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

Do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która:

 • przebywa co najmniej 185 dni w roku na terenie RP - ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, bądź
 • studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 • nie będąca obywatelem Państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP
 • nie ma przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.
           Dlatego przed przystąpieniem do kursu musi wykonać badania lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy. Dla naszych kursantów koszt badań odpowiednio wynosi 150 zł.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 140 godzin zajęć.

Szkolenie to prowadzone jest w formie kursu kwalifikacyjnego i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie:

 1. części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii, oraz
 2. części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:
  • C, C+E, C1 i C1+E lub
  • D, D+E, D1i D1+E

zgodnie z programem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych; oraz w części specjalistycznej:

 • 33 godzin zajęć teoretycznych,
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz
 • 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. (lub 1 godzinę z wykorzystaniem symulatora jazd)

     Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzymuje certyfikat potwierdzające odbycie kursu, oraz zostaje zgłoszony do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę. Po pozytywnym wyniku z testu kwalifikacyjnego, kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:

 1. test podstawowy składający się z 20 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego oraz
 2. test specjalistyczny składający się z 10 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E
 3. Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

  • 16 oprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym
  • oraz 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

  Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

  Razem ze świadectwem kwalifikacji zawodowej kierowca otrzymuje w ośrodku wniosek na wymianę prawa jazdy.

  ZAPRASZAMY

Nauka jazdy

kat. "B"

Kursy nauki jazdy kategorii "B" na samochodzie Renault Clio III.

czytaj więcej

Szkolenia kierowców

wstępne, okresowe...

Kwalifikacja wstępna, wstępna uzupełniająca, przyspieszona

czytaj więcej

Inne szkolenia

doradztwo

Szkolenia z zakresu obsługi tachografów, ...

czytaj więcej