Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Dotyczy tylko kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D po 10 września 2008 lub kategorii C1, C po 10 września 2009 r. i chcą wykonywać zawód kierowcy, a wykonali już kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszonej dla innej grupy prawa jazdy.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E,D, D+E

Cena kursu: 1400 zł Cena zawiera materiały szkoleniowe i przykładowe testy egzaminacyjne.

CAŁOŚĆ SZKOLENIA W SZCZECINIE  I BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW.

             Szkolenie w naszym ośrodku, obywa się w większości o indywidualny dla każdego kursanta system e-learningowy, który umożliwia szkolenie w dniach i godzinach, które ustala i wybiera sam kursant w porozumieniu z kierownikiem ośrodka szkolenia. System ten charakteryzuje się tym, że nie istnieją ograniczenia co do czasu trwania szkolenia co jest wygodne dla osób, które równocześnie zajmują się pracą zawodową.

Kwalifikację wstępną uzupełniającą powinien ukończyć kierowca, który:

  • uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E
  • uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

           Kierowca, który uzyskał prawo jazdy kat C lub C1 po dniu 10 września 2009r. lub prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i nie miał wcześniej kursu kwalifikacji wstępnej dla innej kategorii i nie zdał pozytywnego egzaminu jest obowiązany jest do odbycia pełnej kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej.

Okres ważności kwalifikacji wstępnej uzupełniającej to 5 lat. Po tym okresie kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

Do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej może przystąpić osoba, która:

  • przebywa co najmniej 185 dni w roku na terenie RP - ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, bądź
  • studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
  • nie będąca obywatelem Państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP
  • nie ma przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

           Dlatego przed przystąpieniem do kursu musi wykonać badania lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy. Dla naszych kursantów koszt badań odpowiednio wynosi 150 zł.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć.

Szkolenie to prowadzone jest w formie kursu kwalifikacyjnego i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie:

części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:

  • C, C+E, C1 i C1+E lub
  • D, D+E, D1i D1+E

zgodnie z programem szkolenia i planem wykonania szkolenia

Kurs kwalifikacyjny obejmuje w części specjalistycznej: 65 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

    Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzymuje certyfikat potwierdzające odbycie kursu, oraz zostaje zgłoszony do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę. Po pozytywnym wyniku z testu kwalifikacyjnego, kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej.


Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje:

Tylko test z części specjalistycznej składający się z 10 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

  1. 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 15 minut.

Nauka jazdy

kat. "B"

Kursy nauki jazdy kategorii "B" na samochodzie Renault Clio III.

czytaj więcej

Szkolenia kierowców

wstępne, okresowe...

Kwalifikacja wstępna, wstępna uzupełniająca, przyspieszona

czytaj więcej

Inne szkolenia

doradztwo

Szkolenia z zakresu obsługi tachografów, ...

czytaj więcej